Työnohjaus

Työotettani kuvaa pyrkimys dialogisuuteen, joka on tavanomaista keskustelua tai neuvontaa syvempi tapa olla vuorovaikutuksessa. Dialogissa kaikkien osapuolten erityisosaamista kunnioitetaan ja pyritään yhdessä uuden ymmärryksen syntymiseen, jonka pohjalta työskentelylle voidaan asettaa uusia tavoitteita. Työnohjauksen yleistavoitteena on ohjattavan ammatillinen oppiminen, kasvu ja kehitys sekä työssä jaksaminen. Työnohjaus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

Työnohjaus voi olla eri tyyppistä yksilön tai ryhmän juuri sen hetkisistä tarpeista riippuen. Työnohjaustapahtumaa voidaan jäsentää sen mukaan mikä kulloinkin on työnohjauksen fokuksessa. Työnohjauksessa voidaan tarkastella ohjattavan asiakkaan tilannetta tai fokus voi olla myös työmenetelmissä, joita ohjattava käyttää asiakkaan tilanteen auttamiseksi. Tarvittaessa työnohjausotteeni on aktiivinen ja uutta tietoa antavaa joko kirjallisuuden tai kouluttamisen kautta. 


Työnohjattavat ovat usein päivähoidon, sosiaali- ja terveysalan tai opetustoimen  ammattilaisia: opettajia, psykologeja, sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia, esimiehiä, psykoterapeutteja tms. 

"Työnohjauksen perimmäinen tavoite on se, että ohjattava oppii kunnioittamaan omaa osaamistaan ja osaa asettaa realistisia kehittymisen tavoitteita omalle toiminnalleen. Työnohjaus voi olla merkittävä ammatillisen kehittymisen vauhdittaja.” (Tiuraniemi)